دماوند

  • مناسب برای: سازمان‌ها و شرک‌های بزرگ
  • زیرساخت مورد نیاز: متن نمونه
  • زمان راه‌اندازی: 2 ماه

دنا

  • مناسب برای: سازمان‌ها و شرک‌های بزرگ
  • زیرساخت مورد نیاز: متن نمونه
  • زمان راه‌اندازی: 2 ماه
  • در دو نسخه‌ی پرتابل و دسکتاپ