داستان ناد

شرکت نوآوران امن اندیش شریف، ناد، که توسط تعدادی از هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۳ با هدف امن سازی زیرساخت های حیاتی کشور تأسیس شد. این شرکت تاکنون با امن سازی زیرساخت های ارتباطی سازمان های حساس در کشور موفق به حرکت در راستای ماموریت خود شده و چشم انداز خود را تقویت امنیت نقاط حساس در کشور با رویکرد بومی و استفاده از دانش و مهارت داخلی تعریف کرده است. در همین راستا تیم طراحی و پیاده سازی شرکت دانش بنیان ناد از جوانان نخبه و متخصص دانشگاههای شریف، تهران، علم و صنعت تشکیل شده است که در زمینه امنیت، طراحی سیستمی، سخت افزار و برنامه سازی با FPGA توانمند هستند.

همکاران

همکاران و حامیان ما

_