خدمات امنیت

! Services Security

امنیت شبکه‌های IT

  • ارزیابی امنیتی، تست نفوذ، طراحی، و پیاده‌سازی امن معماری شبکه مبتنی بر مدل Zero-Trust
امنیت سرورها و نقاط انتهایی
  • ارزیابی امنیتی و پیاده‌سازی پیکربندی امن Hypervisorها و سرورها
  • تطابق با چک لیست های بررسی امنیتی معتبر نظیر UCF STIG و CIS

توسعه امن نرم‌افزار

  • ارزیابی و پیاده سازی چرخه حیات توسعه نرم افزار امن
  • انطباق سنجی با استانداردهای امنیتی مانند ASVS